top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door het enkele feit bij Lesage Bier BV te bestellen, verklaren de klanten zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden hieronder vermeld. De algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de klant. Alle afwijkingen van huidige voorwaarden moeten uitdrukkelijk en in een afzonderlijk geschrift aangeduid worden.

2. AANWENDING WAARBORG
Alle dranken worden verkocht onder de voorwaarde deze onvervalst en vakkundig aan te wenden en onder hun oorspronkelijke benaming. Dranken op vat worden gedurende één maand, dranken in flessen gedurende twee maanden na de levering gewaarborgd.

3. AANVAARDING EN KLACHTEN
De inontvangstneming geldt als aanvaarding. De koper is verder alleen verantwoordelijke voor alle dranken en verpakkingen. Alle klachten moeten schriftelijk gedaan worden binnen de waarborgtermijn. De Lesage Bier BV kan alleen gehouden zijn tot vervanging van de gebrekkige koopwaar zonder dat de koper of wie ook op enige andere vergoeding aanspraak kan maken, om welke reden ook.

4. Het is ons personeel verboden vol of leeg goed te laden of te lossen met de heftruck van de klant. Indien de klant ons personeel verzoekt om toch zijn heftruck te gebruiken gebeurt dit uitsluitend op risico van eerstgenoemde en buiten de verantwoordelijkheid van Lesage Bier BV

5. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de ongevallen, die zich zouden kunnen voordoen bij gebruik van ons materiaal (vaten, flessen, bakken, paletten, enz...)

6. De overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen, hoewel in de mate van het mogelijke deze stipt nageleefd worden, zijn als aanwijzing gegeven en kunnen niet als contractueel bedongen beschouwd worden.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
Onze facturen zijn contact betaalbaar (dit op de factuurdatum) zonder korting, op de aangeduide bankrekening, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de acht dagen na de verzending van de factuur. In geval gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een mininum van € 75, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 12% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling. Het niet-betalen van onze facturen en/of wissels brengt met zich mee dat alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar worden en geeft ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren of op te schorten.

8. VERHOGINGSBEDING
De gewaarborgde verpakking dient in dezelfde vorm en samenstelling terugbezorgd te worden. Zij mag niet als waarborg gegeven worden voor gelijk wie, en mag niet het voorwerp uitmaken van een inbeslagname ten voordele van andere personen. In geval van teruggave, zal de Lesage Bier BV nooit meer waarborg dienen terug te betalen aan de koper, dan de totale waarborgsom die zij van hem ontvangen heeft. De kopers zijn ten volle verantwoordelijk voor het ontvangen leeggoed. Wanneer de handelsrelatie tussen de klant en Lesage Bier BV beëindigd wordt, behouden wij ons het recht voor het verschil aan te rekenen tussen de kostprijs en de borgsom voor het niet teruggegeven leeggoed.

9.PRIJS
Alle dranken worden verkocht tegen de prijs van de dag volgens de prijslijst die geldt op het ogenblik van de levering.

10. De geleverde producten (zowel het leeggoed, de vaten bieren, de andere dranken en de andere producten) blijven, ook in geval van faillissement, tot de volledige betaling van de koopprijs, en desgevallend tevens van de rente en het verhogingsbeding, de exclusieve eigendom van Lesage Bier BV. Niettegenstaande dit voorbehoud van eigendom is elk risico, van welke aard ook, zelfs in geval van overmacht, ten laste en voor de rekening van de klant.

11. Wij behouden ons het recht om voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

12. RECHTSVORDERINGEN
Voor alle rechtsvorderingen zijn alleen de rechtbanken te Dendermonde bevoegd. Het verhogingsbeding is zonder invloed op de gerechtskosten, de rechtsplegingsvergoedingen en onkostenvergoedingen.

bottom of page